Milyen jogi szövegeket lehet magyarul megírni?

2012. március 28. szerda | Kategória: | 0 Hozzászólás

A munkajogi vagy ezzel egyenértékű jogviszonyok ügyleteit (mint például munkaszerződés, felmondás, megbízási szerződés stb.), továbbá a pénzügyi és műszaki dokumentációt, a társulások, egyesületek, politikai pártok, politikai mozgalmak, gazdasági társaságok alapszabályát el lehet készíteni a szlovák mellett magyar nyelven is.
A bíróságok büntetőeljárás, polgári jogi eljárás, illetve közigazgatási ügyben kötelesek a hozzájuk benyújtott magyar nyelvű bizonyítékot vagy okiratot elfogadni. Még akkor is kötelesek, ha az adott dokumentum kizárólag magyar nyelven készült. Az állami, önkormányzati és más szervek előtti, kötelmi szerződésekről folyó eljárásokban e szerződések magyar nyelvű változata is elismert. Magánjogi szerződések, végrendeletek szintén elkészíthetőek kizárólag magyar nyelven.

Zákon č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej Republiky

§ 8

(2) Písomné právne úkony v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu sa vyhotovujú v štátnom jazyku; popri znení v štátnom jazyku sa môže vyhotoviť aj obsahovo totožné znenie v inom jazyku.

(3) V štátnom jazyku sa vedie účtovníctvo, vyhotovuje sa účtovná závierka, technická dokumentácia, ktorej vyhotovenie alebo predloženie sa vyžaduje na účel konania podľa osobitného predpisu, a stanovy združení, spolkov, politických strán, politických hnutí a obchodných spoločností potrebné na účely registrácie; popri znení v štátnom jazyku sa môže vyhotoviť aj obsahovo totožné znenie v inom jazyku. Používanie štátneho jazyka v slovenských technických normách upravuje osobitný predpis.

(5) V konaní pred orgánmi a právnickými osobami podľa § 3 ods. 1 o zmluvách upravujúcich záväzkové vzťahy sa uznáva popri znení v štátnom jazyku aj znenie zmlúv v inom oficiálnom jazyku Európskej únie. V prípade vzniku nejasností alebo rozporov platí znenie zmluvy v štátnom jazyku.

270/1995 sz. törvény a Szlovák Köztársaság államnyelvéről

8. §

(2) Munkajogi vagy egyéb hasonló viszonyban az írásos jogügyleteket államnyelven fogalmazzák meg; az államnyelvi szövegváltozat mellett tartalmilag azonos más nyelvű szövegváltozat is készíthető.

(3) A könyvelést és a könyvelési zárszámadást, a külön jogszabály szerinti eljárás céljaira elkészítendő és benyújtandó műszaki dokumentációt, a társulások, egyesületek, politikai pártok, politikai mozgalmak és gazdasági társaságok bejegyeztetésre szolgáló alapszabályait államnyelven vezetik, illetve készítik el; az államnyelvi szövegváltozat mellett tartalmilag azonos más nyelvű szövegváltozat is készíthető. Az államnyelv használatát a szlovák műszaki szabványokban külön jogszabály szabályozza.

(5) A 3. § (1) bekezdés szerinti szervek és jogi személyek előtt folytatott olyan eljárás során, amelyet a kötelmi jogviszonyokat rendező szerződésekről folytatnak, e szerződések államnyelvű szövegváltozata mellett az Európai Unió más hivatalos nyelvén készült szöveggváltozat is elismert.

Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov, Rada Európy

Článok 9

1. Zmluvné strany sa zaväzujú v súdnych obvodoch, v ktorých počet užívateľov regionálnych alebo menšinových jazykov sídliacich na tomto území odôvodňuje prijatie nižšie uvedených opatrení, podľa situácie jednotlivých jazykov a za podmienky, že využitie možností uvedených v tomto odseku nebude sudca pokladať za prekážku riadneho výkonu súdnictva,
a) v trestnom konaní: iii. zabezpečiť, aby sa žiadosti a dôkazy, písomné alebo ústne, nepokladali za neprijateľné len z dôvodu, že boli predložené v regionálnom alebo menšinovom jazyku
b) v občianskom konaní: iii. umožniť predloženie dokumentov a dôkazov v regionálnych alebo menšinových jazykoch, v prípade potreby využitím tlmočníkov alebo prostredníctvom prekladov,
c) v konaní pred súdmi v správnych veciach: ii. umožniť predloženie dokladov a dôkazov v regio – nálnych alebo menšinových jazykoch, v prípade potreby využitím tlmočníkov alebo prostredníctvom prekladov, 

A Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartája, Európa Tanács

9. Cikk

1. Az olyan igazságszolgáltatási kerületekben, ahol a regionális vagy kisebbségi nyelvet használó személyek száma az alábbi intézkedések megtételét indokolja, a Felek e nyelvek mindegyike helyzetének megfelelően, és azzal a feltétellel, hogy a jelen bekezdés által nyújtott lehetőségek kihasználását nem minősíti a bíró az igazságszolgáltatás rendes ügymenetét akadályozónak, vállalják, hogy
a) büntetőeljárásokban: iii. biztosítják, hogy az indítványok, az írásos és szóbeli bizonyítékok ne minősülhessenek pusztán azon az alapon elfogadhatatlanoknak, hogy regionális vagy kisebbségi nyelven készültek
b) polgári eljárásokban: iii. megengedik a regionális vagy kisebbségi nyelven készült dokumentumok és bizonyítékok benyújtását, ha szükséges, tolmácsok és fordítások segítségével;
c) a közigazgatási ügyekben illetékes igazságszolgáltatási szervek előtti eljárásokban: ii. megengedik regionális vagy kisebbségi nyelveken készült dokumentumok és bizonyítékok benyújtását, ha szükséges, tolmácsok és fordítások segítségével;