Az állami és önkormányzati rendőrökkel beszélhetek-e magyarul?

2012. március 28. szerda | Kategória: | 0 Hozzászólás

Igen, magyarlakta településen kommunikálhat az állami rendőrséggel és az önkormányzati rendőrséggel magyarul. Ha az adott rendőr nem ért magyarul, akkor Önnek jogában áll, hogy más módon biztosítsák Ön számára a magyar nyelvű kommunikációt. E kötelezettség megsértésével az állami vagy önkormányzati rendőrség szabálysértést követ el (Kisebbségi nyelvhasználati törvény – 7b §, (1) bek., a) pont). A rendőrséghez fordulhat magyar nyelvű beadvánnyal is.

Ha nem magyarlakta településen szeretné használni a magyar nyelvet, erre csak akkor van lehetősége, ha Ön nem érti a szlovák nyelvet, és az adott rendőr vagy a rendőrség alkalmazottja hajlandó Önnel magyarul kommunikálni. Az önkormányzati rendőrségen belüli szolgálati viszonyban (tehát a rendőrök egymás közti hivatalos érintkezésében) a magyar nyelv szabadon használható, amennyiben a többi jelenlévő (ha van ilyen) ezzel egyetért. Az állami rendőrök a szolgálati viszonyban a szlovák nyelvet használják, s amennyiben tudnak magyarul, magyarlakta településen az állampolgárokkal beszélhetnek magyarul is. Ez a tűzoltókra, katonákra is vonatkozik.

Zákon č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín

§ 2

(3) Občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, má právo v obci podľa odseku 1 komunikovať v ústnom a písomnom styku pred orgánom miestnej štátnej správy, orgánom územnej samosprávy a územnou samosprávou zriadenou právnickou osobou (ďalej len „orgán verejnej správy“) vrátane predkladania písomných listín a dôkazov aj v jazyku menšiny a orgán verejnej správy poskytne odpoveď na podanie napísané v jazyku menšiny okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny s výnimkou vydávania verejných listín, pričom táto výnimka sa netýka verejných listín podľa odsekov 4 a 5. V pochybnostiach je rozhodujúce znenie odpovede orgánu verejnej správy v štátnom jazyku. Orgán verejnej správy vytvorí podmienky na uplatnenie práva podľa prvej vety adekvátnym spôsobom, pričom si môže určiť časový priestor na vybavovanie vecí v jazyku národnostnej menšiny. Orgán verejnej správy zabezpečí informáciu o možnostiach používania jazyka menšiny v sídle orgánu verejnej správy na viditeľnom mieste.

§ 7

(3) V obci podľa § 2 ods. 1 sa v obecnej polícii môže v služobnom styku používať okrem štátneho jazyka aj jazyk menšiny, ak s tým prítomní súhlasia.
(4) Ak príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojených bezpečnostných zborov, iných o – zbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a obecnej polície ovládajú jazyk menšiny, v obci podľa § 2 ods. 1 môžu používať jazyk menšiny pri komunikácii s občanmi Slovenskej republiky, ktorí patria k národnostnej menšine.

184/1999 sz. törvény a nemzeti kisebbségek nyelvének használatáról

2. §

(3) A Szlovák Köztársaság nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárának az (1) bekezdés szerinti községben joga van a helyi államigazgatási szervvel, a területi önkormányzati szervvel és a területi önkormányzati szerv által alapított jogi személlyel (a továbbiakban csak “közigazgatási szerv”) folytatott a szóbeli és írásbeli érintkezés során, ideszámítva az írásbeli háttéranyagokat és bizonyítékokat, a kisebbség nyelvén kommunikálni, és a közigazgatási szerv a kisebbség nyelvén írt beadványra az államnyelv mellett kisebbségi nyelven is válaszol a közokiratok kiállítását leszámítva, miközben ez a kivétel nem érinti a (4) és (5) bekezdések szerinti közokiratokat. Kétség esetén a közigazgatási szerv válaszának államnyelvű szövege a döntő. A közigazgatási szerv adekvát módon megteremti az első mondat szerinti jogok érvényesülésének feltételeit, miközben meghatározhat egy időszakot az ügyek kisebbségi nyelvű intézésére. A közigazgatási szerv látható helyen biztosítja a kisebbségi nyelv használatának lehetőségéről szóló tájékoztatást a közigazgatási szerv székhelyén.

7. §

(3) A 2.§ (1) bekezdés szerinti községben a községi rendőrségen szolgálati érintkezésben használni lehet az államnyelv mellett a kisebbségi nyelvet is, amenynyiben a jelenlévők azzal egyetértenek.
(4) Amennyiben a Szlovák Köztársaság fegyveres erőinek a fegyveres rendvédelmi testületeknek és más fegyveres testületeknek és a Tűzoltó- és Mentőszolgálatnak, valamint a községi rendőrségnek a tagjai beszélik a kisebbségi nyelvet, a 2.§ (1) bekezdés szerinti községben használhatják a kisebbség nyelvét a Szlovák Köztársaság nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgáraival történő kommunikációban.