Az adóbevallások ideje van. Nem lenne célszerű kétnyelvű adatlapokat nyomtatni, vagy megjelentetni az interneten, hogy pontosan tudják kitölteni azt a más nyelvű adófizetők is?

2011. november 2. szerda | Kategória: | 0 Hozzászólás

Az adóbevallások a hivatalos érintkezés részét képezik, s az államnyelvtörvény 3. §-a vonatkozik rájuk, mely szerint a hivatalos érintkezés államnyelven történik. Ugyanakkor azonban vonatkoztatható rájuk a kisebbségi nyelvhasználati törvény 2. §-a is, amely lehetővé teszi hivatalos érintkezésben a kisebbségi nyelv használatát azokon a településeken, ahol legalább 20%-os az adott nemzeti(ségi) kisebbség aránya a lakosságon belül. A 2011. július 1-től hatályos kisebbségi nyelvhasználati törvény 2. §, (7) bekezdése a következőképpen rendelkezik:

„Az (1) bekezdés szerinti községben a közigazgatási szerv saját hatáskörében kiadott űrlapokat kérésre kétnyelvűen is rendelkezésére bocsátja, mégpedig államnyelven és a kisebbség nyelvén.“

(„Orgán verejnej správy v obci podľa odseku 1 poskytuje občanom úradné formuláre vydané v rozsahu jeho pôsobnosti na požiadanie dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny.“)

Az adóbevallások esetében központilag előállított nyomtatványokról van szó, amelyeket a besztercebányai székhelyű adóigazgatóság (Daňové riaditeľstvo SR) ad ki. Mivel azonban állami szervről van szó, jogszabályban lefektetett kötelezettség híján aligha adhat ki kétnyelvű nyomtatványokat. Ezen a példán is látszik a kisebbségi nyelvhasználatról szóló törvény ellentmondásossága.