A közeledő államfő-választással kapcsolatban szeretném megkérdezni, ki lehet-e írni magyarul a választóhelyiségek megjelölését azokon a településeken, ahol a magyar nemzetiségű lakosok aránya meghaladja a 20 %-ot?

2014. március 14. péntek | Kategória: | 0 Hozzászólás

A választóhelyiségek megjelölését és egyéb olyan választással kapcsolatos információkat, melyek a nyilvánosság tájékoztatására szolgálnak, ki lehet tenni szlovák nyelvű változatuk mellett magyar (vagy más) nyelven is. Ezt a Szlovák Köztársaság államnyelvéről szóló 270/1995 sz. többször módosított törvény 8. § (6) bekezdése, valamint a nemzeti kisebbségek nyelvhasználatáról szóló 184/1999 sz. többször módosított törvény 3/4 és 4/6 §-a teszi lehetővé.

Az államnyelvről szóló törvény ezzel kapcsolatban szabályozza a feliratok, reklámok és közlemények államnyelvű és attól eltérő nyelvű szövegének sorrendjét, tartalmi azonosságát és betűméretét, mégpedig úgy, hogy a más nyelvű szöveg csak az államnyelvű szöveg után következik, tartalmilag azonos vele és az államnyelvű szöveggel azonos vagy kisebb betűméretben kerül feltüntetésre. Kisebbségi nyelvű feliratok esetében a 20 %-os nyelvi küszöböt teljesítő településeken azonban a szövegek sorrendje nincs megszabva, csak a betűméretre vonatkozó korlátozást kell betartani. Az említett törvények ugyan felsorolnak olyan helyeket, ahol ezek a feliratok vagy közlemények a leggyakrabban előfordulnak, a felsorolás viszont csak demonstratív jellegű, így a törvényes szabályozást más helyeken feltüntetett feliratokra, közleményekre és reklámokra is lehet alkalmazni, tehát a választási körzetek és helyiségek megjelölésénél is.

A Szlovák Köztársaság államnyelvéről szóló 270/1995 sz. többször módosított törvény vonatkozó szabályai magyarul és szlovákul:

8. § (6) bek.: „A nyilvánosság tájékoztatására  szánt összes feliratot, reklámot és közleményt, főleg az elárusító helyeken, sportlétesítményekben, éttermekben, utcákon, utak mellett és felett, repülőtereken, autóbusz- és vasútállomásokon és a tömegközlekedési járművekben államnyelven tüntetik fel. Ha más nyelvű szöveget tartalmaznak, a másnyelvű szövegek csak az államnyelvű szöveg után következnek, és tartalmilag azonosnak kell lenniük az államnyelvű szöveggel. A másnyelvű szöveg egyenlő vagy kisebb betűméretben kerül feltüntetésre, mint az államnyelvű szöveg. A nyilvánosság tájékoztatására  szánt nemzeti kisebbségi nyelvű és államnyelvű feliratokban és közleményekben, olyan településeken, ahol a hivatalos érintkezésben külön előírás 11g) alapján használják a nemzeti kisebbség nyelvét, és a reklámokban a szövegek sorrendje nincs meghatározva.”

§ 8 ods. 6:  „Všetky nápisy, reklamy a oznamy určené na informovanie verejnosti, najmä v predajniach, na športoviskách, v reštauračných zariadeniach, na uliciach, pri cestách a nad nimi, na letiskách, autobusových staniciach a železničných staniciach, vo vozidlách verejnej dopravy sa uvádzajú v štátnom jazyku. Ak obsahujú text v iných jazykoch, inojazyčné texty nasledujú až po texte v štátnom jazyku a musia byť obsahovo totožné s textom v štátnom jazyku. Inojazyčný text sa uvádza rovnakým alebo menším písmom ako text v štátnom jazyku. V nápisoch a oznamoch určených na informovanie verejnosti v jazyku národnostnej menšiny a v štátnom jazyku v obciach, kde sa v úradnom styku používa jazyk tejto národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu, 11g) a v reklame sa poradie textov neurčuje.”

A nemzeti kisebbségek nyelvhasználatáról szóló 184/1999 sz. többször módosított törvény vonatkozó szabályai magyarul és szlovákul:

 3. § (4) bek.: „A hivatali ügyvitelt, különösen a jegyzőkönyveket, határozatokat, statisztikákat, nyilvántartásokat, mérlegeket, a nyilvánosságnak szánt információkat és az egyházak, illetve vallási közösségek nyilvánosságnak szánt ügyvitelét, az anyakönyvvezetésen kívül, a 2.§ (1) bekezdés szerinti településen az államnyelv mellett3aa) kisebbségi nyelven is lehet vezetni.

§ 3 ods. 4: „Úradná agenda, najmä zápisnice, uznesenia, štatistiky, evidencie, bilancie, informácie určené pre verejnosť a agenda cirkví a náboženských spoločností určená pre verejnosť okrem matriky, sa v obci podľa § 2 ods. 1 môže viesť popri štátnom jazyku3aa) aj v jazyku menšiny.“

4. § (6) bek.: „A 2.§ (1) bekezdés szerinti településen a Szlovák Köztársaság állampolgárainak életének, egészségének, biztonságának vagy vagyonának fenyegetettségét érintő információkat a nyilvánosság számára elérhetőhelyeken az államnyelv mellett3aa) kisebbségi nyelven is feltüntetik. Minden feliratot és a nyilvánosság tájékoztatására szánt hirdetményt, különösen az árusítóhelyeken, sportlétesítményekben, vendéglátó-ipari egységekben, az utcán, az út mellett és felett, az autóbusz-állomásokon és vasútállomásokon, fel lehet tüntetni a kisebbség nyelvén is.“

§ 4 ods. 6: „V obci podľa § 2 ods. 1 sa informácie týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov Slovenskej republiky uvádzajú na miestach prístupných pre verejnosť popri štátnom jazyku3aa) aj v jazyku menšiny. Všetky nápisy a oznamy určené na informovanie verejnosti, najmä v predajniach, na športoviskách, v reštauračných zariadeniach, na uliciach, pri cestách a nad nimi, na letiskách, autobusových staniciach a železničných staniciach, sa môžu uvádzať aj v jazyku menšiny.“