A hazafiságról szóló törvény

2011. november 2. szerda | Kategória: Törvények | 0 Hozzászólás

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa a pozitív hazafiság, a nemzeti azonosságtudat, az állami szuverenitás és önállóság értékeinek, a kulturális és szellemi hagyományok fejlesztésének, az állam részéről történő támogatásuknak a fontosságát tudatosítva az alábbi törvényt alkotja.

I. fejezet
1. §
A törvény tárgyi hatálya

Jelen törvény azokat az alapelveket, célokat, formákat és jogi szabályokat szabályozza, amelyek célja a nemzeti tudat, öntudat és nemzeti identitás részeként értelmezett hazafiságra, a hazához való hűségre és odaadásra, a múlt és a jövő iránti büszkeségre, a hűségre és a haza védelmét célzó törekvésre nevelés támogatása.

2. §
A törvény személyi hatálya

Jelen törvény

a) a Szlovák Köztársaság állampolgáraira mint magánszemélyekre,
b) A Szlovák Köztársaság területén működő jogi személyekre, állami és nem állami intézményekre vonatkozik.

3. §
A hazafiság támogatása

(1) Valamennyi állami funkciója ellátása során az állam úgy járul hozzá a hazafiság támogatásához, hogy kialakítja azokat a jogi és egyéb mechanizmusokat, amelyek a hazafiságot mint az állam és a jelen törvény hatálya alá tartozó személyek közötti természetes viszonyt támogatják. A hazafiság támogatására külön figyelmet fordít a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma, a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma, a Külföldi Szlovákok Hivatala és a Matica Slovenská.

(2) Mindenki köteles megadni a kellő tiszteletet a Szlovák Köztársaság állami szimbólumainak, az államnyelvnek, magának az államnak, közjogi szerveinek és intézményeinek.

(3) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának ülései előtt minden alkalommal elhangzik a himnusz.

(4) A Szlovák Köztársaság kormányának ülései előtt minden alkalommal elhangzik a himnusz.

4. §
Hazafiságra nevelés

(1) A fiatal nemzedék nevelésének részét képezi – az oktatási rendszer minden szintjén – a hazafiságra, az állam érdekeire és az állam védelmére való törekvésre nevelés.

(2) A hazafiságra, annak tartalmára való nevelést az iskolarendszerű oktatási rendszer minden szintjén be kell iktatni az oktató-nevelő folyamatra vonatkozó tantervekbe.

(3) Az állami iskolák kötelessége, hogy minden olyan teremben, ahol oktatás folyik, külön törvényben[1] szabályozott módon elhelyezzék az állami címert, az állami zászlót, az állami himnusz szövegét, valamint a Szlovák Köztársaság alkotmányának preambulumát.

(4) Az igazgató vagy az általa megbízott személy köteles biztosítani, hogy a hét első tanórájának megkezdése előtt minden olyan teremben, ahol oktatás folyik, elhangozzék a Szlovák Köztársaság állami himnusza. E kötelesség teljesítésére külön figyelmet kell fordítani minden iskolai, főleg a bizonyítványok átadásával kapcsolatos összejövetel megkezdése előtt.

5. §
A hazafiság támogatása az államigazgatási szervek részéről

(1) Jogkörei ellátása során az állam támogatja a hazafiságot, mégpedig főként azáltal, hogy kialakítja azokat a jogi és egyéb mechanizmusokat, amelyek a hazafiságot mint az állam és az illetékes államigazgatási szervek, valamint e szervek alkalmazottai[2] közötti természetes viszonyt támogatják. E célból az alkalmazott köteles Szlovák Köztársaság mellett hűségesküt tenni.

(2) A Szlovák Köztársaság melletti hűségeskü így hangzik: „Becsületszavamra és lelkiismeretemre esküszöm, hogy hűséges leszek a Szlovák Köztársasághoz, alkotmányos elveihez, demokratikus államformájához. Esküszöm, hogy a Szlovák Köztársaság állampolgáraként lehetőségeimhez és képességeimhez mérten odaadóan és híven fogom védelmezni hazámat, annak területi egységét, önállóságát, állami szuverenitását és természetes tiszteletben tartom állami szimbólumait.

(3) Az eskü akkor érvényes, ha felolvasása után az, aki leteszi, kijelenti, hogy „esküszöm“, és nyilatkozatát a vonatkozó iraton saját kezű aláírásával megerősíti. Az okiraton fel kell tüntetni az eskü letételének a napját.

6. §
A hazafiság támogatása az önkormányzati szervek részéről

(1) Az önkormányzat mind saját, mind az állam által delegált jogkörei ellátása során azzal járul hozzá a hazafiság támogatásához, hogy kialakítja azokat a jogi és egyéb mechanizmusokat, amelyek a hazafiságot mint az önkormányzat és a jelen törvény hatálya alá tartozó személyek közötti természetes viszonyt támogatják.

(2) Minden községi, helyi, városi, megyei képviselő-testületi ülés kezdetén elhangzik az állami himnusz.

(3) A települési és a megyei önkormányzatok kötelessége, hogy azokban a helyiségekben, ahol a községi, helyi, városi és megyei képviselő-testület üléseit tartják, külön törvényben1  szabályozott módon elhelyezzék az állami címert, az állami zászlót, valamint a Szlovák Köztársaság Alkotmányának preambulumát.

(4) A települési vagy a megyei önkormányzat által szervezett minden nyilvános összejövetelen elhangzik a Szlovák Köztársaság himnusza.

7. §

Az állami himnusz kötelezően elhangzik a nemzeti sportszövetségek által szervezett sportrendezvényeken és versenyeken.

8. §
A hazafiság támogatása a közszolgálati médiumokban

(1) Saját hatáskörükben a közszolgálati médiumok az alábbi módon járulnak hozzá a hazafiság támogatásához:

a) naponta 23:30 és 00:30 óra sugározzák a Szlovák Köztársaság állami himnuszát,

b) az állami ünnepeken programstruktúrájuk keretében a jelen törvény tárgyával és az adott állami ünneppel tartalmilag és tematikailag összefüggő programot iktatnak be.

II. fejezet

Az állami szolgálatról, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2009. évi 400. számú törvény az alábbi módon módosul.

1. A 19. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

„g) az állami szolgálati jogviszony keletkezésekor külön jogszabály szerinti hűségesküt tett a Szlovák Köztársaság mellett.24a)“.

A 24a lapalji jegyzet szövege az alábbi:

24a) a 2010. évi … számú törvény a hazafiság támogatásáról, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról,“

2. A törvény 140. §-t követően 140a. §-sal egészül ki:

140a. §

A 2010. április 1-jei dátummal kapcsolatos átmeneti rendelkezés

Azon állami alkalmazottak esetében, akiknek szolgálati jogviszonyuk 2010. április 1-je előtt keletkezett, a 19. § (1) bek. g) pontja szerinti feltétel teljesítettnek minősül.

III. fejezet

Az 1994. évi 240. számú, az 1996. évi 273. számú, a 2003. évi 515. számú, a 2006. évi 277. számú, a 2007. évi 335. számú, a 2007. évi 659. számú, a 2008. évi 445. számú törvényekkel módosított 1993. évi 63. számú törvény a Szlovák Köztársaság állami szimbólumairól és azok használatáról az alábbi módon egészül ki:

A 13. § (2) bek.-ben az „és“ szó helyébe vessző lép, és a „jellegű“* szó után az alábbi szöveg az alábbi szavakkal egészül ki: „és külön jogszabály szabályozta esetekben.“

A 7a lapalji jegyzet szövege az alábbi:

7a) a 2010. évi … számú törvény a hazafiság támogatásáról, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról.“

IV. fejezet

A 2006. évi 587. számú, a 2007. évi 220. számú, a 2007. évi 343. számú, a 2008. évi 68. számú, a 2008. évi 70. számú és a 2009. évi 312. számú törvénnyel módosított 2003. évi 619. számú törvény a Szlovák Rádióról az alábbi módon egészül ki:

Az 5. § (1) bek-t követően a (2) és (3) bekezdésekkel egészül ki:

„(2) A Szlovák Rádió minden nap 23:30 és 00:30 óra között sugározza a Szlovák Köztársaság állami himnuszát, mégpedig oly módon, hogy a Szlovák Köztársaság állami himnusza a műsorszámok között határt képezzen, ne legyen reklám része, és ne hangozzék el közvetlenül reklám előtt vagy azután.

(3) A Szlovák Rádió állami ünnepeken programstruktúrája keretében a jelen törvény tárgyával és az adott állami ünneppel tartalmilag és tematikailag összefüggő programot iktat be.“

Az eddigi (2) és (3) bek. jelölése (4) és (5) bekezdésre változik.

V.  fejezet

A 2006. évi 588. számú, a 2007. évi 220. számú, a 2007. évi 343. számú, a 2008. évi 68. számú, a 2008. évi 70. számú, a 2008. évi 516. számú, a 2009. évi 312. számú törvényekkel módosított 2004. évi 16. számú törvény az alábbi módon egészül ki:

Az 5. § (1) bek-t követően a (2) és (3) bekezdésekkel egészül ki:

„(2) A Szlovák Televízió minden nap 23:30 és 00:30 óra között sugározza a Szlovák Köztársaság állami himnuszát, mégpedig oly módon, hogy a Szlovák Köztársaság állami himnusza a műsorszámok között határt képezzen, ne legyen reklám része, és ne hangozzék el közvetlenül reklám előtt vagy azután.

(3) A Szlovák Televízió állami ünnepeken programstruktúrája keretében a jelen törvény tárgyával és az adott állami ünneppel tartalmilag és tematikailag összefüggő programot iktat be.“

Az eddigi (2) és (3) bek. jelölése (4) és (5) bekezdésre változik.

VI. fejezet

Az 1991. évi 96. számú, az 1991. évi 421. számú, az 1991. évi 500. számú, az 1991. évi 564. számú, az 1992. évi 11. számú, az 1992. évi 295. számú, az 1993. évi 43. számú, az 1994. évi 52. számú, az 1994. évi 287. számú, az 1997. évi 229. számú, az 1998. évi 225. számú, az 1998. évi 233. számú, az 1999. évi 185. számú, az 1999. évi 389. számú, a 2001. évi 6. számú, a 2001. évi 453. számú, a 2002. évi 205. számú, a 2003. évi 515. számú, a 2004. évi 369. számú, a 2004. évi 535. számú, a 2004. évi 583. számú, a 2004. évi 615. számú, a 2004. évi 583. számú, a 2004. évi 715. számú, 2005. évi 171. számú, 2005. évi 628. számú, 616. számú, a 2006. évi 267. számú, a 2007. évi 334. számú, a 2007. évi 335. számú, a 2007. évi 330. számú, a 2008. évi 205. számú, a 2008. évi 384. számú, a 2008. évi 445. számú, a 2004. évi 583. számú, és a 2010. március 2-án elfogadott törvényekkel módosított 1990. évi 369. számú törvény a községi rendezésről (települési önkormányzatokról) az alábbi módon egészül ki.

1. A 11b. § utolsó mondatát követően egy új mondattal egészül ki: „A település vagy településrész lakóinak minden nyilvános összejövetele kezdetén elhangzik a Szlovák Köztársaság állami himnusza.“

2. A 12. §-ban a (6) bekezdést követően új (7) bekezdéssel egészül ki: „Minden községi képviselő-testületi ülés kezdetén elhangzik a Szlovák Köztársaság állami himnusza.“

Az eddigi (7)–(12) bekezdések jelölése (8)–(13) bekezdésre változik.

VII. fejezet

A Szlovák Köztársaság Alkotmánybíróságának 77/1998. számú határozatával, a 2000. évi 86. számú, a 2002. évi 138. számú, a 2003. évi 100. számú, a 2003. évi 551. számú, a 2004. évi 215. számú, a 2004. évi 360. számú, a 2005. évi 253. számú törvényekkel, a Szlovák Köztársaság Alkotmánybíróságának 320/2005. számú határozatával, a 2006. évi 261. számú, a 2007. évi 199. számú, a 2009. számú 400. számú törvénnyel módosított 1996. évi 350. számú törvény a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának tárgyalási rendjéről az alábbi módon egészül ki:

A 25. § (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A nemzeti tanács minden ülésének a kezdetén elhangzik a Szlovák Köztársaság állami himnusza.”

Az eddigi szöveg jelölése (2) bekezdésre változik.

VIII. fejezet

Jelen törvény 2010. április 1-jén lép hatályba.

Fordító megj.:

Az idézett bekezdés így hangzik:

(2) Štátna hymna sa hrá alebo spieva pri príležitosti štátnych sviatkov, pamätných dní, výročí a pri iných významných príležitostiach celoštátneho alebo miestneho charakteru; štátna hymna iného štátu sa hrá, ak je prítomná jeho oficiálna delegácia.

A módosítást követően a bekezdés magyarul így hangzik:

(2) Az állami himnuszt állami ünnepek, emléknapok, évfordulók, országos vagy helyi jellegű jelentős események alkalmával és külön jogszabály szabályozta esetekben játsszák vagy éneklik; más ország állami himnuszát akkor játsszák, ha az illető ország hivatalos küldöttsége van jelen.

Azaz a magyar fordításban az új szövegrész értelemszerűen nem a „charakteru“ szó magyar megfelelője, a „jellegű“ után szerepel.


[1] 1993. évi 63. számú törvény a Szlovák Köztársaság állami szimbólumairól és használatukról.
[2] 2009. évi 400. számú törvény az állami szolgálatról, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról.

A hazafiságról szóló törvény